Клиентът определя общата сума, която желае да спести, както и каква сума банката автоматично да удържа ежемесечно от разплащателната му сметка до достигане на зададената от него цел за спестяване.

 

Срок: 

До достигане на целта на спестяване или предсрочно прекратяване

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума на вноската: 

50 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на влога BGN EUR USD
до достигане на целта 0.10% 0.10% 0.05%

При откриване на Спестовна сметка за целево спестяване на средства, клиентът задава следните параметри:

  • Сумата по Спестовната сметка, която желае да достигне (целта)
  • Сумата, която иска да се прехвърля от неговата разплащателна по Спестовната сметка – трябва да е кратна на 10 валутни единици и не по-малка от 50 валутни единици
  • До две дати за прехвърляне на парите от неговата разплащателна по Спестовната сметка

На зададените от клиента дати (по т. 3), банката автоматично прехвърля сумата на вноската (зададена по т. 2 по-горе) от разплащателната сметка на клиента по неговата Спестовна сметка. При недостиг на средства по разплащателната сметка на клиента, операцията не се извършва.

По/от Спестовната сметка не могат да се извършват разплащания, обмени и касови операции.

Олихвяване: 

Спестовната сметка се олихвява в края на всяко календарно тримесечие, както и при достигане на зададената от клиента цел (по т. 1 по-горе).

Прекратяване: 

Спестовната сметка се прекратява в следните три случая:

  • При достигане или надхвърляне на целта, Спестовната сметка автоматично се олихвява, натрупаната сума по нея се прехвърля по разплащателната сметка на клиента и Спестовната сметка се закрива. Не се удържа такса за закриване
  • При невъзможност за изпълнение на три последователни вноски заради недостиг на средства по разплащателната сметка на клиента, спестовната сметка се закрива автоматично, като не се олихвява за съответното календарно тримесечие. Не се удържа такса за закриване
  • По желание на клиента, преди достигане на определената от него цел. За съответното календарно  тримесечие не се начислява лихва по Спестовната сметка. Не се удържа такса за закриване

При прекратяване на Спестовната сметка,натрупаната сума по сметката се прехвърля по разплащателната сметка на клиента.

Такси:

  • Няма такса за откриване/закриване и месечно обслужване на Спестовната сметка
  • Няма такси и за преводите между разплащателната и Спестовната сметка на клиента

Къде може да се открие:

В офисите на Банката и през платформата за електронно и мобилно банкиране BACB Online/BACB Mobile.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.