media pic

 

По Спестовния влог титулярят може да довнася неограничени суми по всяко време, като при необходимост може и да се разпорежда с него.

 

Срок: 

Безсрочен

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

50 валутни единици

Лихвени проценти:

Сума на влога BGN EUR USD
до 20 000.00 0.01% 0.01% 0.01%
от 20 000.01 до 100 000  0.05% 0.05% 0.05%
над 100 000.01 0.10% 0.10% 0.07%

Олихвяване: 

Спестовният влог се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при закриването му. Лихвата се капитализира по Спестовния влог.

Прекратяване: 

При закриване на Спестовния влог, банката го олихвява за действителния брой дни през съответното календарно тримесечие с лихвения процент, прилаган за разплащателни сметки във валутата на Спестовния влог.

Такси:

  • Няма такса за откриване и закриване
  • При операции със Спестовния влог се прилагат такси и комисиони според Тарифата на БАКБ за физически лица

Къде може да се открие:

В офисите на Банката и през Виртуалната банка BACB Plus.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.