media pic

 

Детски влог „Усмивка“ се открива на името на малолетни и непълнолетни лица (ненавършили 18-годишна възраст).

 

Срок: 

До навършване на 18 години на титуляря

Валута: 

лева, евро, щатски долари

Минимална сума: 

250 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на влога BGN EUR USD
навършване 18-годишна възраст на титуляра 0.10% 0.10% 0.10%

Инициатори за откриването на Детски влог могат да бъдат:

  • Законните представители на детето – титуляр: родители (заедно и поотделно) или настойници
  • Други лица.

При откриване на Детски влог, се изискват следните документи: 

  • Удостоверение за раждане на детето
  • Полагане на спесимен на подписа на представляващите титуляря лица (на законните представители – родители или настойници)
  • Копия на документите за самоличност на: представляващите титуляря лица, на титуляря (ако е навършил 14 години), на лицето-инициатор за откриването на влога (ако не е родител или настойник)

Олихвяване: 

Детският влог се олихвява в края на всяка календарна година, както и при закриването му, като лихвата се капитализира по сметката на Детския влог.

Довнасяне на суми: 

Довнасяния по детския влог са позволени по всяко време.

Разпореждане: 

Действия на разпореждане със средствата по Детски влог се извършват само след представено в оригинал разрешение на Районния съд по местоживеене, както следва:

  • За малолетен (до 14-годишна възраст) – от законния му представител (родител или настойник)
  • За непълнолетен (от 14 до 18-годишна възраст) – от титуляря заедно с родител или попечител

Разрешение на Районния съд не се изисква в следните случаи:

  • Банков превод от сметка с титуляр малолетно лице по банкова сметка (в БАКБ или в друга банка) с титуляр същото лице –нареждането може да се извърши и подпише от всеки един от родителите на малолетното лице
  • Банков превод от сметка с титуляр непълнолетно лице по банкова сметка (в БАКБ или в друга банка) с титуляр същото лице – нареждането може да се извърши и подпише от непълнолетното лице със съгласието и подписа на всеки един от родителите
  • Ако титулярят е навършил 16 години и е сключил брак, може индивидуално да се разпорежда с влога (без да е необходимо съгласието на родител или настойник), след представяне в банката на Удостоверение за граждански брак

На падежа: 

На падежа (навършването на 18-годишна възраст на титуляря) банката автоматично олихвява Детския влог и го трансформира в Спестовен влог при условията на действащия Лихвен бюлетин към датата на падежа.

Прекратяване: 

При прекратяване на Детския влог преди падежа (преди навършване на 18-годишна възраст на титуляря), банката олихвява Детския влог за съответната година, в която той се прекратява предсрочно, с лихвения процент, прилаган за разплащателни сметки във валутата на Детския влог за действителния брой дни. 

Такси:

Няма такса за откриване и закриване на Детския влог.

Къде може да се открие:

В офисите на Банката.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.