Револвиращата кредитна карта Visa Classic е удобно и изгодно средство за разплащане със следните предимства:

 • 50-дневен гратисен период за безлихвено погасяване на задълженията
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания
 • Повече сигурност при онлайн банкиране благодарение на автоматичната регистрация в системата за сигурни плащания Verified by VISA (VbV)
 • Без такса за издаване
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Без такса за плащания в интернет
 • Без необходимост от обезпечение (необезпечен кредитен лимит);
 • Възможност и за издаване на кредитна карта VISA Classic без обследване на доходи (със залог на финансов актив)
 • SMS известяване при всяка авторизация
 • Безплатна доставка на кредитната карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или получаване в офис на банката
 • По-висока сигурност чрез получаване на ПИН кода и паролата за сигурни плащания чрез SMS на личния Ви мобилен телефон

VISA Classic е револвираща кредитна карта, която ви осигурява възможност за използване на кредитен лимит, предоставен от БАКБ. С картата можете бързо и лесно да правите онлайн плащания, да пазарувате на POS терминали по света и у нас, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина и да извършвате резервации онлайн, по електронна поща или по телефона. Международната револвираща кредитна карта VISA Classic от БАКБ поддържа функция за извършване на безконтактни плащания. Марката PayWave предоставя на картодържателите възможността да купуват стоки и услуги за малки суми до 100 лв. без необходимостта да въвеждат ПИН или да се подписват на бележка от ПОС терминал. Картата предоставя максимална защита от злоупотреби, гарантирани от чип технологията. Сигурността за плащанията в интернет също е повишена, тъй като всички карти на БАКБ автоматично получават парола за сигурни плащания.

Какво получавате

Удобство, сигурност, възможност за ползване на собствени средства, добавени към кредитния лимит.

За кого е подходяща

Тази карта е подходяща за всеки като универсално платежно средство. Тя е и изгодно решение за онези, които имат нужда от допълнителни средства и искат да се възползват от безлихвения 50-дневен гратисен период.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

3 години

Параметри

 • Размер на кредитния лимит – от 500 до 5 000 лв.
 • До 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение
 • Възможност за абониране за SMS известия при всяка авторизация
 • Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната – на близки или на навършили 14 г. деца на картодържателя
 • Възможност за получаване на картата по куриер на посочен от клиента адрес, а ПИН-кода като SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • 24-часово обслужване от картовия център на БОРИКА

Необходими документи 

 • Искане за издаване на кредитна карта на физически лица
 • Лична карта на картодържателя (за кандидатстване в клон на банката)
 • Квалифициран електронен подпис (за кандидатстване онлайн)

При необходимост от документално удостоверяване на доходи:

 • Удостоверение от работодателя за месечно трудово възнаграждение (Образец на Банката)
 • Лица, удостоверяващи доходи с произход от договор за управление и контрол, които не са собственици/съсобственици на дружеството-работодател, следва да представят и договор за управление и контрол
 • Лица, удостоверяващи доходи с произход от договор за управление и контрол, които са и собственици/съсобственици на дружеството-работодател, следва да представят договор за управление и контрол и заверена данъчна декларация за последен приключил данъчен период, с цел удостоверяване наличието на печалба на юридическото лице (фирмата), което управляват/представляват
 • При доходи извън трудово възнаграждение - копие от данъчна декларация, граждански договори, договори за управление, договори удостоверяващи доходи от наеми, други
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК - за кредитен лимит над 10 000 лв. (отнася се за кредитополучателя и собственика на обезпеченито)
 • Договор/и за депозит/и в БАКБ, които ще служат за обезпечаване на кредитния лимит (при залог на финансов актив)
 • Други документи по преценка на Банката

По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.
За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149
24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА  е достъпна целогодишно!

Погасяване на задължения по кредитни карти: 

Всеки клиент на БАКБ може да погаси задължението по кредитната си карта, възползвайки се от някоя от следните възможности:

 • Автоматично погасяване на минималната погасителна вноска, или на цялата дължима сума от сметка в БАКБ (директен дебит)
  БАКБ предлага автоматично погасяване на задълженията по кредитна карта, като клиентът сам избира в Искането за издаване на картата дали да се погасява минималната погасителна вноска (МПВ) или цялото задължение, отбелязани в месечното извлечение, на определената за погасяване дата. Клиентът може да се абонира за услугата и допълнително
  Автоматичното погасяване се инициира всеки месец на 5-о число, или на следващия работен ден ако 5-и е почивен ден, като системата търси и съответно погасява разликата между дължимите суми, посочени в извлечението и вече погасените такива между 15-о число на предишния месец и 5-о число на текущия месец
 • Чрез BACB Online/BACB Mobile
  Погасяване на задълженията по кредитна карта може да се осъществява през BACB Online/BACB Mobile чрез:
  - Бутон „Плащане по кредитна карта“ в меню „Карти“ в BACB Online/BACB Mobile. Клиентът има възможност за избор на МПВ, цялото задължение или друга сума
  - Превод от сметка на клиента в БАКБ на сума по избор чрез попълване на платежно нареждане. За улеснение, клиентът може да въведе шаблон, който впоследствие само да актуализира
  Клиентите могат да извършват транзакции във BACB Online/BACB Mobile 24/7, като операциите се осчетоводяват в рамките на работното време на банката или в първия работен ден след това. 
 • Превод от дебитна карта на банкомат
  БАКБ предлага възможност за погасяване на задълженията по кредитна карта чрез превод от дебитна карта на всеки банкомат в страната, включен в системата на Борика АД. По този начин клиентите имат възможност да превеждат суми от своята разплащателна сметка с дебитна карта в БАКБ по кредитната си карта в банката

  От началния екран се избират последователно следните:
        „Други услуги“;
        “BPay”;
        „Код на търговец“ – въвежда се 11000 (това е кодът на БАКБ);
        „Идентификационен номер“ – въвежда се целият номер на картата- получател;
        Сума – въвежда се сумата на вноската;
        Клиентът потвърждава плащането;
        На екрана на банкомата се извежда информация за резултата от плащането (успешно/ неуспешно);
        Разпечатва се разписка с данни за транзакцията.

  Тази услуга предоставя на клиентите удобство и независимост да погасяват задължението по кредитната си карта по всяко време, в цялата страна. БАКБ осчетоводява операциите в първия работен ден след това, съгласно вътрешните си правила за обработка на транзакциите.
 • Превод от друга банка
  Погасяването на задължения по кредитна карта в БАКБ може да се извърши и с превод от друга банка. Клиентът трябва да преведе до датата на падежа МПВ или цялото задължение по сметката към кредитната карта. Средствата за погасяване трябва да са постъпили до 5-о число на месеца, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден