media pic
  • Преводът се извършва без наличие на открита в банката сметка на името на наредителя
  • Средствата, които се превеждат, както и таксата за превода, се внасят на каса в брой от наредителя
  • За преводи на стойност равна или надвишаваща BGN 1 955.00 ( равностойност на EUR 1000.00)банката изисква от наредителя да представи документи като при откриване на сметка, както и да представи Декларация за произход на средствата 

Срок за приемане и изпълнение:

За преводи през БИСЕРА:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа , но в рамките на работното време на банката се изпълняват в същия работен ден, но се получават на следващия работен ден по сметката на бенефициента

За преводи през РИНГС:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден