Преводи през БИСЕРА6:

През националната платежна система БИСЕРА6, клиентите на Банката могат да получават следните видове левови преводи:

Незабавни плащания в лева Blink:
  • Получаване: 24*7*365 само по левова разплащателна сметка, спестовен влог или сметка за погасяване на кредит/кредитна карта от доставчик на платежни услуги (ДПУ), сертифициран за изпращане на незабавни плащания. Средствата са на разположение по сметката на получателя при получаването им. Осчетоводяват се с вальора на полученото плащане
  • Максимален размер:  30 000.00 лева, определен от БОРИКА АД, но всеки ДПУ може да определи и по-ниски лимити за изпращане и получаване
Пакетни плащания в лева (Платежни нареждания за кредитен превод и Платежни нареждания от бюджета):
  • Получаване: от 0:00ч. до 20:00ч. в работни дни по всякаква сметка, включително и валутна*. Средствата са на разположение по сметката на получателя при получаването им. Осчетоводяват се с вальора на полученото плащане
  • Максимален размер: 999 999 999.99 лева

Преводи през РИНГС: 

  • Получаване: от 8:00ч. до 16:00ч в работни дни по всякаква сметка, включително и валутна*. Средствата са на разположение по сметката на получателя при получаването им
  • Максимален размер: без ограничения

Вътрешнобанкови преводи:

Нареждат се от друга сметка в Банката  по всякаква сметка, включително и валутна*. Средствата са на разположение по сметката на получателя при осчетоводяване на превода.

Такси и комисиони: 

Банката не прилага такси и комисиони за получателите на левови преводи.

*При получаване по левов превод по валутна сметка, сумата на превода се превалутира по курса на Банката,  приложим към момента на извършване на операцията.