Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 декември 2023 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 декември 2023 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 декември 2023 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за 2023 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 54 899 хил. лв. (петдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 55 628 хил. лв. (петдесет и пет милиона шестстотин двадесет и осем хиляди лева)

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Още новини