• Документарен акредитив

  Документарният акредитив е поет неотменяем ангажимент на банката-издател на акредитива да извърши плащане в полза на бенефициента по акредитива, при стриктно спазване и изпълнение на поставените в акредитива условия и срокове, и представяне на изискваните документи съгласно условията на акредитива.

  Научи повече
 • Банкови гаранции

  Банковата гаранция е поет от банката-издател неотменяем ангажимент да заплати определена сума в полза на бенефициента по гаранцията, при неизпълнение на поет ангажимент от страна на наредителя по гаранцията и при спазване на посочените в гаранцията условия.

  Научи повече
 • Документарни инкаса

  Документарното инкасо представлява изпращане на документи от банката на продавача до банката на купувача, като документите се предоставят на купувача срещу извършване на плащане или акцептиране, освен ако в условията на документарното инкасо не е упоменато друго.

  Научи повече