Депозитите за бизнес клиенти в БАКБ осигуряват следните предимства: 

  • Висока доходност
  • Разнообразие от депозити с различна срочност
  • Всички депозити могат да се открият, управляват и закрият изцяло онлайн в удобно за клиента време през платформата на Виртуалната банка BACB Plus

Срок:

1, 3, 6, 12 месеца

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
1 месец  0.25% 0.25% 0.20%
3 месеца  0.40% 0.40% 0.50%
6 месеца  0.55% 0.55% 0.75%
12 месеца  0.75% 0.75% 1.00%

Олихвяване: 

Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: 

Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: 

Теглене на суми от депозита е възможно на падежа на депозита. Теглене от депозита не на падеж се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: 

Депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване.

Прекратяване: 

При предсрочно прекратяване се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита, за действителния брой дни.

Такси: 

Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие: 

На гишетата на банката, през платформата за електронно и мобилно банкиране BACB Online/BACB Mobile.

Влоговете на юридически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките