Общо събрание на облигационерите от емисия облигации на БАКБ АД

На 18.06.2024 г. се проведе първото Общо събрание на облигационерите от Емисията облигации на „Българо-американска кредитна банка“ АД, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ISIN BG2100017248, при дневен ред съгласно съобщение, публикувано в Търговския регистър на 10.06.2024 г., както следва:

  1. Избор на представител/и на облигационерите, притежаващи облигации от емисията облигации на БАКБ, ISIN BG2100017248;
  2. Разни.

На събранието присъстваха облигационери, притежаващи 110 (сто и десет) облигации, представляващи 73,33% (седемдесет и три цяло тридесет и три стотни процента) от общия размер на записания облигационен заем.

С решение по т.1 от дневния ред Общото събрание на облигационерите избра за Представител на облигационерите „Аларик Секюритис” ООД, ЕИК 201482151, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 20, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Още новини