Складово-производствена сграда, гр.Любимец

Складово-производствена сграда, гр.Любимец

Недвижимият имот, представлява:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II, в квартал 171 по кадастрален и регулационен план на град Любимец, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 433/06.12.1991 г.,

с административен адрес на имота: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 94,

площ 6 231 кв.м., ведно с построената в имота

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ от 410 кв.м.

Индикативна офертна цена 90 000 Евро без ДДС. Продажбата се облага с ДДС в пълен размер.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg