През целия срок на депозита, депозантът може да внася суми в неограничен размер, както и да тегли суми в общ размер до 30% от първоначалната главница, но без възможност депозитът да пада под минимално изискуемата сума за депозити.

 

Срок: 

6 и 12 месеца

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
6 месеца  0.88% 0.88% 0.95%
12 месеца  1.18% 1.18% 1.45%

Олихвяване: 

Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: 

Довнасяне по депозита е възможно през целия срок на депозита, както и на падежа на депозита. 

Теглене на суми: 

Теглене на суми от депозита е възможно през целия срок на депозита в общ размер до 30% от първоначалната главница, но без възможност депозитът да пада под минимално изискуемата сума за депозити, както и на падежа на депозита. Теглене от депозита в други случаи се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: 

Депозитът автоматично става Стандартен депозит при същия срок и при лихвените условия, прилагани за Стандартни депозити за съответния срок към датата на подновяване.

Прекратяване: 

При предсрочно прекратяване на депозита се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита, за действителния брой дни.

Такси: 

Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Операциите по довнасяне по депозита също са без такси и комисиони. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде може да се открие: 

В офисите на Банката.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.