рекламна визия
Онлайн депозитът се предлага за нови клиенти на БАКБ – български граждани или граждани с постоянно пребиваване в България, които нямат и не са имали сметки в Банката или които са имали само онлайн депозити към момента на подаване на нова заявка за такъв.
Депозитът се захранва чрез превод от сметка на Депозанта в банка в България, страна-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Захранването се извършва в срок от 15 календарни дни след получаване на уведомление от Банката до Депозанта за IBAN номера на депозитната му сметка.

Срок: 

3, 6, 12 и 24 месеца

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

1 000 валутни единици

Максимална сума: 

500 000 валутни единици

Как: 

Чрез превод от Ваша лична сметка като физическо лице-титуляр в българска банка или друга банка в страна-членка на ЕС, в срок от 15 календарни дни.

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
3 месеца  0.70% 0.70% 0.70%
6 месеца  1.30% 1.30% 0.90%
12 месеца  1.55% 1.55% 1.10%
24 месеца  1.80% 1.80%

Сигурност: 

Онлайн депозитите в общ размер до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация вижте тук.

Къде може да се открие: 

Онлайн депозитът се открива дистанционно чрез подаване на заявка през сайта на БАКБ https://deposit.bacb.bg, а при наличие на вече открит Онлайн депозит - през онлайн платформата на БАКБ, след извършена регистрация от страна на Депозанта.

Олихвяване: 

Онлайн депозитът се олихвява на датата на падеж или на датата на предсрочното му прекратяване. Лихвата се капитализира към главницата на депозита.

Управление:  

Депозантът получава достъп и може да управлява своите Онлайн депозити през платформата за интернет банкиране на Банката. С Онлайн депозита могат да се извършват и операции на гишетата на Банката, след надлежна идентификация на Депозанта.

Довнасяне и теглене на суми: 

Довнасяне или теглене на суми през срока на Онлайн депозита се считат за нарушаване на условията на депозита и водят до олихвяване с процента за предсрочно прекратяване.

На падежа: 

Онлайн депозитът автоматично се подновява като Стандартен срочен депозит за същите срок и валута. Към него се прилага съответният лихвен процент за Стандартни депозити, валиден към датата на подновяване. Депозантът може да заяви трансформиране на депозита в друг вид чрез лично посещение в офис на Банката или да изпрати писмена инструкция за закриване на депозита през платформата за онлайн банкирането.

Предсрочно прекратяване: 

При предсрочно прекратяване на Онлайн депозита се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни на престой. В случай че Депозантът желае да прекрати предсрочно Онлайн депозита си и средствата да бъдат върнати обратно е необходимо да изпрати писмена инструкция през платформата за онлайн банкирането.

Такси: 

Входящите преводи за захранване на депозита са без комисионна. При закриване на депозит с превод на средства към друга банка, таксите и комисионните за превода се удържат от сумата на превода. Ако преводът е във валута, същият се изпълнява със стандартен вальор.

Видео чат

Свържете се с наш консултант