media pic

Иновативният дългосрочен депозит с месечно довнасяне „Всичко е точно“ и застраховка „Злополука“ е уникален спестовен продукт за българския банков пазар

Депозитът е предназначен за нови и настоящи клиенти, които желаят да спестяват без да променят начина си на живот.

Депозит „Всичко е точно“ е дългосрочен финансов инструмент, по който ежемесечно клиентът довнася определената от него сума до достигане на предварително определена от него крайна цел, като едновременно с това депозантът сключва застраховка „Злополука“ със ЗАД Алианц България Живот АД, като застрахователна премия се заплаща от Българо американска кредитна банка.

Срок: 

3, 5 , 7 години

Валута: 

лева, евро

Минимална сума: 

50 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR
3 години 0.95% 0.95%
5 години 1.05% 1.05%
7 години 1.25% 1.25%

При откриване на депозитната сметка клиентът сам определя:

 • Срока и валутата на депозита
 • Първоначалната сума, с която ще захрани депозита и месечната вноска, с която ще увеличава депозита (не по-малка от 50 валутни единици). Първоначалната сума задължително е равна на месечната вноска
 • Датата, на която Банката автоматично ще прехвърля месечната вноска от разплащателната сметка на депозанта при Банката по депозита

Крайната цел за достигане на падежа е сбор от първоначалната вноска плюс месечната вноска, умножена по броя пълни календарни месеца в срока на депозита. Тя се изчислява автоматично от банковата информационна система и не може да бъде повече от равностойността на 50 000,00 лева на един депозант.

Депозитът предполага и наличие на активна разплащателна сметка на депозанта в БАКБ АД в същата валута, която не може да бъде закрита, докато депозантът има активен депозит от този вид.

Олихвяване: 

на датата на падеж.

Теглене на суми: 

Теглене от депозита представлява нарушение на депозитния договор и главницата се олихвява с лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки в съответната валута за действителния брой дни.

На падежа: 

На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен 1-месечен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за 1-месечни Стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване.

Прекратяване:

 • Преди падеж:
  При прекратяване/нарушаване на депозита преди падежа по искане на депозанта, Банката олихвява салдото по депозита с лихвения процент валиден  за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни, след което същият се трансформира в стандартен едномесечен депозит с лихвен процент съгласно актуалния към датата на подновяване лихвен бюлетин,  с което се прекратява действието и на сключената застраховка "Злополука".
 • Служебно:
  При неосигурена по РС на депозанта сума за 2 месечни вноски и след изтичане на  5 дни от датата на втората дължима и неплатена вноска, Банката прекратява предсрочно депозита като олихвява салдото по него с лихвения процент валиден  за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни и прехвърля сумата по разплащателната сметка, с което се прекратява действието и на сключената застраховка "Злополука".
 • Поради настъпило застрахователно събитие:
  Застрахователят уведомява Банката за настъпило събитие и изплаща застрахователната сума по банкова сметка на депозанта или  наследниците му в срок от 15 работни дни след предоставянето на всички необходими документи. При получено уведомление от Застрахователя за настъпило застрахователно събитие и изплащане на обезщетение, Банката прекратява служебно депозита като олихвява салдото с изчислената лихва с процента на депозита за действителния брой дни и прехвърля сумата на депозита по РС на депозанта в БАКБ. След посещение на депозанта /неговите наследници в офис на Банката той/те следва да се разпоредят къде да се преведат средствата от депозита.

Такси: 

Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде може да се открие:

В офисите на Банката или онлайн на адрес https://deposit.bacb.bg/ok

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.