media pic

Депозит "Растяща лихва" със срок 12 месеца, за физически лица, с четири лихвени периода от по три месеца, с нарастващ лихвен процент за всеки следващ период.

Срок: 

12 месеца

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

1000 валутни единици

Лихвени проценти:

Периоди на депозита BGN EUR USD
Първи тримесечен период 0.20% 0.20% 0.10%
Втори тримесечен период 0.30% 0.30% 0.20%
Трети тримесечен период 0.80% 0.80% 0.60%
Четвърти тримесечен период 2.00% 2.00% 2.70%

Олихвяване: 

Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: 

Довнасяне по депозита не е възможно.

Теглене на суми: 

След края на всеки тримесечен период, на датата на смяна на лихвения процент, може да бъде изтеглена част от сумата на депозита, без да се променят условията по него. В случай, че тази дата е неработен ден, тегленето е позволено в първия следващ работен ден. Други операции с депозита, вкл. такива, които са на дата, различна от датата на смяна на лихвения процент, се считат за предсрочно прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: 

На падежа депозитът се подновява автоматично като 12 месечен Стандартен депозит при лихвените условия, прилагани от Банката, към датата на подновяване.

Прекратяване: 

След края на всеки тримесечен период, депозитът може да се прекрати изцяло, при което Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди.

При прекратяване на депозита извън този случай /не на падеж/, Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за последния изминал предходен период.

При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи тримесечен период (т.е. преди края на третия месец от откриването на депозита) Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки.

Такси: 

Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на Банката.

Къде може да се открие: 

В офисите на Бнаката и през Виртуалната банка BACB Plus.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.