Стандартен срочен депозит Ви дава възможност за допълнителна доходност чрез вашите спестявания, в зависимост от сумата, срока и валутата, която ще депозирате.

 

Срок: 

1, 3, 6, 12, 24 месеца

Валута: 

лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 

500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
1 месец 0.30% 0.30% 0.40%
3 месеца  0.60% 0.60% 0.80%
6 месеца  0.90% 0.90% 1.00%
12 месеца  1.20% 1.20% 1.50%
24 месеца  1.30% 1.30% 2.00%

Олихвяване: 

Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: 

Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: 

Теглене на суми от депозита е възможно на падежа на депозита. Теглене от депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: 

Депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване.

Прекратяване:

При предсрочно прекратяване се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни.

Такси: 

Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде може да се открие:

В офисите на банката или през платформата за електронно и мобилно банкиране BACB Online/BACB Mobile

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.