Ред и условия за изплащане на дивидент за 2023 г.

Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка“ АД от 21 май 2024 г. за разпределяне под формата на дивидент на част от печалбата на „Българо-американска кредитна банка“ АД за 2023 г., след данъчно облагане, в размер на 19 753 050,40 лв. (деветнадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди и петдесет лева и четиридесет стотинки), Уникален идентификатор на събитието BACB210524DV, Управителният съвет на БАКБ прие решение за конкретизация на сроковете и условията по изплащане на дивидента, както следва:

 1. Брутен размер на дивидента на една акция – 0,80 лв.
 2. Нетен размер на дивидента на една акция – 0,76 лв.
 3. Лице по чл. 64 от Наредба № 8 на КФН от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа – „Българо-американска кредитна банка“ АД
 4. Начин на изплащане на дивидента – чрез „Централен депозитар“ АД, по следния начин:
  а) За акционери, чиито акции се водят при лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти за сметка на клиенти (инвестиционни посредници), съответно – при лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, дивидентът се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник;
  б) За акционери, чиито акции се водят по лични сметки дивидентът се изплаща чрез офисите на „Българо-американска кредитна банка“ АД на територията на Република България;
 5. Начална дата на изплащането на дивидента – 27 юни 2024 г.
 6. Крайна дата на изплащането на дивидента чрез лицето по чл. 64 от Наредба № 8 на КФН (БАКБ АД) – 23 декември 2024 г.;
 7. Всички разходи по изплащането на дивидента са за сметка на „Българо-американска кредитна банка“ АД.

След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2023 г. може да го получи от БАКБ в брой или по банков път, след изрично писмено искане, на адреса на управление на БАКБ в гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 2, имейл: ir@bacb.bg или тел. + 35929058271.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд „Резервен“ на БАКБ АД.

Ред и условия за изплащане на дивидент за 2023 г.

Още новини