Фабрика за производство на слънчогледово олио.

1670891.00 лв.

ЧСИ Ани Василева, рег. № 747 на КЧСИ, район на действие – ОС Монтана, е насрочила по ИД № 47/2021г. публична продан /първа по ред/ в Районен съд – гр. Монтана от 19.04.2022 г. до 19.05.2022 г. на следният недвижим имот, собственост на „Био Инвест Енерджи“ АД, като БАКБ АД е присъединен взискател, по дело образувано от „ОББ“ АД, а именно:

Поземлен имот с № 139003 с площ от 40,226 дка, находящ се в землището на с. Д-р Йосифово, общ. Монтана, в местността „Заешко поле", ведно с построените в него сгради и строителни съоръжения на „Маслодобивиа фабрика за производство на слънчогледово олио, екстракция на експелер и фабрика за производство на биодизел. Граничи сьс земеделски земи и път. Самият имот е близо до главен път Монтана - Видин чрез 100 метрова отсечка от асфалтиран земеделски път. Фабриката не работи, но производството може да бъде възстановено. Инженерната инфраструктура в района на имота включва водопровод, електрификация, локална канализация; Пътищата са с трайна настилка и са в добро състояние. Имотът е ограден и е с изпълнена вертикална планировка, незастроената част от него е асфалтирана. Сградите и строителните съоръжения разположени в имота са:

1.        ФАБРИЧНА СГРАДА - състояща се от склад готова продукция с помещение главно ел, табло, помещение пълначно, рафинерия - разделена на отделение за сурово изстискване на маслото, рафинерия, склад за суровина и метален навес. Сградата е със застроена площ от 969,60 кв.м., по НА, а по Скица - 1038,0 кв. м. Строителната конструкция е монолитна, стоманобетонова. Покрива и покривното покритие е със стоманена конструкция и покривна ламарина, Стените са от тухлена зидария с покривни панели ползвани като стенни за външно ограждане. Настилки- бетонова и циментова замазка; мазилка - вътрешна варова мазилка, шпакловка и латекс по стени и тавани. Сградата е измазана отвън с гладка мазилка и боядисана с фасаген; дограма - метална; сградни инсталации - електрическа, ВиК, вентилационна, отоплителна (газификация).

2.        ПАРОКОТЕЛНО - Едноетажна монолитна сграда, състояща се от котелно, омекотително, стая за огняр, сервизен възел и коридор. Сградата е построена през 1996 г. Сградата е със застроена площ от 123,88 кв. м. по НА и 122 кв. м. по скица. Строителна конструкция - монолитна, стоманобетонова; Покрив и покривно покритие - стоманобетонова плоча с ламарина; Стените са от тухлена зидария. Настилката е мозайка и подова керамика. Мазилки - варова, вароциментова; Облицовки фаянсова; дограма - метална. Инсталациите в сградата са електрическа и ВиК. Има извършени подобрения изразяващи се в основен ремонт на покрива, укрепване и ремонт на тръбопроводи, зидарски и бетонови работи. Извършен е ремонт на мазилката, а там където е било необходимо е изпълнена наново, боядисани са стените, таваните и дограмата.

3.        ТРАФОПОСТ - Едноетажна масивна сграда с монолитно и стоманобетоново строителство състояща се от трафопост и агрегатно. Сградата е със застроена площ от 128,40 кв. м. по НА и 122 кв. м. Покрив и покривно покритие - стоманобетонова плоча с изолации; Стенно изграждане и преграждане - тухлена зидария; настилки - бетонова; Мазилки - варова и вароциментова; дограма метална; сградни инсталации - електрическа. Извършено е измазване и боядисване, както и ремонт на покрива.

4.        ПОМПЕНА С РЕЗЕРВОАР - Едноетажна монолитна сграда със застроена площ 9 кв. м. по НА и 13 кв. м. по скица, построена през 1972 г. Строителна конструкция - масивна, стоманобетонова; покрив и покривно покритие - плоча с хидроизолация; стенно изграждане и преграждане - тухлена зидария; настилки - бетонова; мазилки вароциментова. Дограмата е метална, а сградната инсталация е електрическа. Извършено е подобрение изразяващо се в нова мазилка и боядисване.

5.        АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА С КАНТАР - Двуетажна масивна сграда с монолитно строителство и застроена площ от 83,04 кв. м., от които 37,07 кв. м., сграда и 46,04 кв. м. кантар, лаборатория и битова част. Строителна конструкция е монолитна стоманобетонова, с метален навес над кантара и метални столици на покрива; покрив и покривно покритие - метални столици и ламарина; стенно изграждане и преграждане - тухлена зидария; настилки - теракот; мазилки - варова и латекс; таван - окачен, тип „Армстронг; облицовки - фаянсова; дограма - алуминиева, Сградните инсталации са електрическа, ВиК и вентилационна. Направен е основен ремонт и преустройство.

6.        ХАЛЕ - СКЛАД ЗА СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМЕНА И ИШЛЕМЕ - Едноетажно хале, представляващо едно помещение - склад за слънчоглед със застроена площ от 630 кв, м. по НА и 654 кв. м. по скица, което е построено през 2002 г. Строителна конструкция - стоманена носеща конструкция, състояща се от колони, триъгълни ферми и столици; покрив и покривно покритие - профилирана ламарина върху стоманени столици; стенно изграждане и преграждане - външно изграждане е със стоманобетонови панели и профилна ламарина в горния край; настилки бетонова; мазилки - няма, отвън сградата е боядисана; дограма - метални врати, прозорци няма; сградни инсталации - електрическа. Извършените подобрения са външно боядисване.

7.        МЕТАЛЕН НАВЕС - СКЛАД СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ - Едноетажно хале със застроена площ от 360 кв. м. по НА и 378 кв, м. по скица, построено през 2002 г. Строителна конструкция - монолитна, стоманобетонова и покривна метална; Покрив и покривно покритие стоманени триъгълни ферми и профилирана ламарина; Степно изграждане и преграждане - тухлена зидария; настилка - бетонова; мазилка - варова; дограма - метална врата, прозорци няма. Сградата има електрическа инсталация. Извършените подобрения са боядисване на фасадите.

8.      ХАЛЕ - СКЛАД ЗА CEMEНA - Едноетажно хале със застроена площ 900 кв. м. построено през 2002 г. Строителна конструкция - метална (колони, триъгълни ферми, столици); покрив и покривно покритие - стоманени триъгълни ферми и профилирана ламарина; Стенно изграждане и преграждане - панели и тухлена зидария, настилка бетонова; мазилки - варова мазилка; дограма - метална врата, прозорци няма. Сградата има ел, инсталация.

9.      СГРАДА, представляваща ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЕСТЕРИФИКАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНО МАСЛО - Едноетажно хале, преустроено в екстракционен цех. В него е обособено помещение за екстракция на кюспе и шрот На площадката са разположени хексановото стопанство, хексаноуловителна шахта, колекторите и басейнът за охлаждане с подземни водни резервоари. Сградата е със застроена площ от 946 кв. м., от който 216 кв, м. за помещенията за екстракция. Строителна конструкция - стоманена носеща конструкция, състояща се от колони, триъгьлни ферми и столици; покрив и покривно покритие - профилирана ламарина върху стоманени столици; стенно изграждане и преграждане - вътрешна преградна стена от тухлена зидария към склада, съгласно изискванията на Наредба за противопожарните строително-технически норми. Външното ограждане е със стоманобетонови панели: настилки шлайфан бетон в работните помещения, бетонова настилка в склада; мазилки вътрешна варова мазилка, отвън сградата не е измазана, панелите са само боядисани; дограма - метални входни врати, алуминиева на прозорците и вътрешните врати. В сградата има изградени електрическа инсталация и водопровод. Извършените подобрения са вътрешно боядисване на цена за експелер, боядисване на пода с блажна боя върху шлайфания бетон.  

10.    Сграда, представляваща суровинно - складово стопанство - Хексаново полувкопано стопанство с ламаринен покрив. Съоръженията са масивни, стоманобетонови и покривите са с метална конструкция.

11.    ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА КАНТАР, ЛАБОРАТОРИЯ И СКЛАД ЗА СЕМЕНА - Двуетажна постройка с навес - КПП. Година на преустройство - 2002г. На първия етаж има офис на управител и предверие, на втория етаж има две стаи за нощуване. Стълбището за втория етаж е външно, бетоново. Застроената площ е от 68,40 кв. м. от които сградата е 32 кв. м., а РЗП е 64 кв. м. Строител на конструкция - масивна - каменни основи, тухлени стени, дървена междуетажна конструкция и дървен покрив с керемиди. Стените са изградени от тухлена зидария. Настилката е теракот на първия етаж и дюшеме на втория. Външната и вътрешната мазилка е варова, боядисана. Сградата е с алуминиева дограма и има изградени електрическа инсталация и водопровод. Извършените подобрения са ремонт на цялата постройка, както и до къщата има летен кът за почивка - озеленен, настлан с плочки и с районно осветление.

НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 670 890.80 лв. без ДДС /един милион шестстотин и седемдесет хиляди осемстотин и деветдесет лева и осемдесет стотинки/

Дни за оглед на имота – всеки работен ден от 09.00 до 18.30 часа през времетраенето на публичната продан.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявеният имот се внася предварително до 19.05.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Ани Василева

При Общинска банка АД

IBAN: BG58 SOMB 9130 1058 3893 02

BIC: SOMB BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 47/2021г. по описа на ЧСИ Ани Василева

Наддавателните предложения, заедно с квитанция за внесен задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на съдебно-изпълнителната служба към РС – гр. Монтана.

На 20.05.2022 г. в 15.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, в канцеларията на СИС към РС – гр. Монтана, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача.