На 22.04.2024 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за повишаване и потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Повишаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ+ и промяна на перспективата по него от „Положителна“ на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен BBB+(BG) и потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, потвърждаване на краткосрочния рейтинг по национална скала на степен А-2 (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Рейтинг към 24.04.2023 г. Рейтинг към 22.04.2024 г.
Дългосрочен рейтинг В ВВ BB+
Перспектива Стабилна Положителна Стабилна
Краткосрочен рейтинг В В В
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВB+ (BG) BBB+ (BG)
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) A-2 (BG) А-2 (BG)