На 21.04.2022 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за запазване и потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ и потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен ВВВ (BG), ) и потвърждаване на перспективата на„Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг по национална скала на степен А-3 (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Рейтинг към 13.09.2021 г. Рейтинг към 21.04.2022 г.
Дългосрочен рейтинг В ВВ- BB
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг В В В
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВB (BG) BBB (BG)
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) A-3 (BG) А-3 (BG)

Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг".