Корпоративен статус

„Българо-американска кредитна банка” АД е лицензирана банкова институция, надлежно учредена и съществува съгласно законите на Република България. Съществуването на Банката не е ограничено със срок. 

Банката е учредена с решение на учредителното събрание на акционерите, проведено на 22 декември 1995 г. и е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд със съдебно решение от 3 Декември 1996 г.

Банката е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121246419. Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност.

„Българо-американска кредитна банка” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е вписана в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с решение на КФН No.176-ПД от 08.03.2006г. Емисията акции от съдебно регистрирания капитал на Банката, е вписана в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар. Емисията акции от капитала на Банката с ISIN код BG1100098059 се търгува на „Българска фондова борса – София”АД под код 5BN.

Корпоративно управление

Корпоративното управление на Българо-американска кредитна банка е система и организация на вътрешното управление с определени функции, права и отговорности на всички органи - Общо събрание на акционерите, Одитен комитет, Надзорен съвет и комитети към него, Управителен съвет и комитети към него, вътрешен одит, служба за съответствие, структура за управление на риска и други структури в централата и офисната мрежа. Българо-американска кредитна банка има двустепенна система на управление, състоящата се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

Корпоративните органи на Българо-американска кредитна банка са:

Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас и е най-висшият орган на управление, който дава възможност на акционерите да вземат решения по основополагащи въпроси, касаещи съществуването и дейността на Банката, съгласно разпоредбите на действащия Устав на Българо-американска кредитна банка и приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Надзорният съвет е органът, който определя стратегията за развитие и бизнес целите на Банката и осъществява общ надзор и предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на Управителния съвет на Банката. Надзорният съвет се състои от трима члена-физически лица.

Членове на Надзорния съвет 

Дейността на Надзорния съвет се подпомага от Комитет по риска, които функционира съобразно определени правила, структура, обхват на дейността и функции, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Като дружество, което извършва дейност от обществен интерес по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в „Българо-американска кредитна банка“ АД е създаден и функционира специализиран орган - Одитен комитет с функции, права и задължения и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, който се избира от и отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Управителният съвет е органът, който управлява и представлява Банката, като извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет. Управителният съвет изпълнява приетата от Надзорния съвет стратегия за развитие на Банката и решава всички въпроси в рамките на дейността на Банката, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите или Надзорния съвет. Управителният съвет се състои от петима члена-физически лица.

Членове на Управителния съвет

Дейността на Управителния съвет се подпомага от вътрешнобанкови помощни органи като: Кредитни комитети, Комитет по управление на активите и пасивите, Комитет по проблемни вземания и други подобни, които Управителният съвет създава, поддържа и периодично актуализира и които функционират съобразно вътрешни правила и процедури.

Българо-американска кредитна банка поддържа Структура за управление на риска, която идентифицира, оценява, измерва и управлява всички рискове за Банката, както и на вътрешните и външните източници на риск, в съответствие с приетите от Надзорния съвет и Управителния съвет политики и процедури, както и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Българо-американска кредитна банка поддържа функция и служба по съответствие (отдел "Нормативно съответствие и контрол"), която осигурява адекватно идентифициране, измерване и управление на риска от неспазване или нарушаване на закона, нормативни регулации, стандарти, етични кодекси за поведение и вътрешни правила и процедури.

Вътрешният одит (Специализирана служба "Вътрешен одит") подпомага органите на управление - Надзорния съвет и Управителния съвет при вземане на решения и за постигане на определените цели чрез независима и обективна оценка на ефективността и констатации за подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Като публично дружество Българо-американска кредитна банка разкрива на обществеността (чрез информационната агенция www.x3news.com и своята интернет страница www.bacb.bg) периодична информация, включително одитираните от независимите одитори годишни финансови отчети, както и междинни тримесечни отчети и доклади за дейността. Банката разкрива незабавно и инцидентна (ad hoc) информация относно важни събития, свързани с нейната дейност и в изпълнение на приложимите законови изисквания относно разкриване на информация от публични дружества.

Кодекс за корпоративно управление

В изпълнение на задълженията си по чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор е одобрил Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г., с последващи изменения през 2012 г. и 2016 г. за „Кодекс за корпоративно управление“ по смисъла на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК

„Българо-американска кредитна банка“ продължава да спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление.

Актуалният текст на Националния кодекс за корпоративно управление е достъпен на уеб сайта на „Българска фондова борса - София“ АД.

Устав на Българо-американска кредитна банка АД

Политика за възнагражденията в Българо-американска кредитна банка АД