cover
Visa Business Credit Card от БАКБ оптимизира ежедневните фирмени дейности, като Ви дава възможност да вложите повече време и енергия в растежа и развитието на своя бизнес. С нея ползвате и следните предимства:
 • 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение
 • Възможност за издаване на допълнителни кредитни карти Visa Business Credit Card на определени от Вас служители и/или партньори, като Вие определяте индивидуалните транзакционни лимити на всяка карта
 • С Visa Business Credit Card от БАКБ, служителите на Вашата компания и Вие самите можете бързо и лесно да правите онлайн плащания, да пазарувате плащайки на ПОС терминали навсякъде по света, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина, да извършвате резервации онлайн, да ползвате рент-а-кар
 • Имате възможност да контролирате в реално време направените разходи с всяка издадена бизнес карта, от всяка точка на света, седем дни в седмицата –през Виртуалната банка BACB Plus
 • БЕЗ такса за издаване
 • БЕЗ такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • БЕЗ такса за плащания в интернет
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация
 • По Ваше желание можете да получите безплатно кредитната си карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност

Какво получавате

Удобство, сигурност, комфорт

Предимства

 • Без такса за издаване
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Без такса за плащания в интернет

За кого е подходяща

Тази карта е подходяща за всяко търговско дружество или едноличен търговец, както и за всички земеделски производители, които са регистрирани по съответния ред.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

Три години 

Параметри

 • Размер на кредитния лимит: от 500 до 100 000 лв.
 • До 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение
 • Възможност за абониране за SMS известия при всяка авторизация
 • Безплатни автоматично генерирани напомнящи SMS-и за дължими суми
 • 24-часово обслужване от картовия център на Борика-Банксервиз
 • Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит

Необходими документи

 • Искане за издаване на кредитна карта на фирми – по образец
 • Копия от документ за самоличност на кредитоискателя/залогодателя
 • Удостоверение по чл. 87 за кредитоискателя
 • Документи, свързани с обезпечението:Депозит на юридическо лице:
  - Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Върху договора за депозит се учредява особен залог в ЦРОЗ)
  - Депозит на физическо лице: Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Договорът за депозит се заверява нотариално)
 • Актуално състояние – разпечатва се от Търговски регистър
 • Удостоверение от ОС за липса на подадени молби за несъстоятелност
 • Декларация за икономическа свързаност – по образец
 • Декларация за кредитна и междуфирмена задлъжнялост – по образец

Погасяване на задължения по кредитни карти:

Всеки клиент на БАКБ може да погаси задължението по кредитната си карта, възползвайки се от някоя от следните възможности:

 • Автоматично погасяване на минималната погасителна вноска или на цялата дължима сума от сметка в БАКБ (директен дебит)

БАКБ предлага автоматично погасяване на задълженията по кредитна карта, като клиентът сам избира в Искането за издаване на картата дали да се погасява минималната погасителна вноска (МПВ) или цялото задължение, отбелязани в месечното извлечение, на определената за погасяване дата. Клиентът може да се абонира за услугата и допълнително.
Автоматичното погасяване се инициира всеки месец на 5-о число, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден, като системата търси и съответно погасява разликата между дължимите суми, посочени в извлечението и вече погасените такива между 15-о число на предишния месец и 5-о число на текущия месец.

 • Чрез Виртуална банка BACBPlus

Погасяване на задълженията по кредитна карта може да се осъществява през BACBPlus чрез:
- Бутон „Захранване на карта“ в меню „Кредитна карта“ в BACBPlus. Клиентът има възможност за избор на МПВ, цялото задължение или друга сума;
- Превод от сметка на клиента в БАКБ на сума по избор чрез попълване на платежно нареждане. За улеснение, клиентът може да въведе шаблон, който впоследствие само да актуализира.

Клиентите могат да извършват транзакции във Виртуалната банка BACBPlus 24/7, като операциите се осчетоводяват в рамките на работното време на банката или в първия работен ден след това.

 • Превод от дебитна карта на банкомат

БАКБ предлага възможност за погасяване на задълженията по кредитна карта чрез превод от дебитна карта на всеки банкомат в страната, включен в системата на Борика-Банксервиз. По този начин клиентите имат възможност да превеждат суми от своята разплащателна сметка с дебитна карта в БАКБ по кредитната си карта в банката.

От началния екран се избират последователно следните:
      „Други услуги“;
      “BPay”;
      „Код на търговец“ – въвежда се 11000 (това е кодът на БАКБ);
      „Идентификационен номер“ – въвежда се целият номер на картата- получател;
       Сума – въвежда се сумата на вноската;
       Клиентът потвърждава плащането;
       На екрана на банкомата се извежда информация за резултата от плащането (успешно/ неуспешно);
       Разпечатва се разписка с данни за транзакцията.

Тази услуга предоставя на клиентите удобство и независимост да погасяват задължението по кредитната си карта по всяко време, в цялата страна. БАКБ осчетоводява операциите в първия работен ден след това, съгласно вътрешните си правила за обработка на транзакциите.

 • Превод от друга банка

Погасяването на задължения по кредитна карта в БАКБ може да се извърши и с превод от друга банка. Клиентът трябва да преведе до датата на падежа МПВ или цялото задължение по сметката към кредитната карта. Средствата за погасяване трябва да са постъпили до 5-о число на месеца, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден.