Visa Business Credit Card от БАКБ оптимизира ежедневните фирмени дейности, като Ви дава възможност да вложите повече време и енергия в растежа и развитието на своя бизнес. С нея ползвате и следните предимства:
 • 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение
 • Възможност за издаване на допълнителни кредитни карти Visa Business Credit Card на определени от Вас служители и/или партньори, като Вие определяте индивидуалните транзакционни лимити на всяка карта
 • С Visa Business Credit Card от БАКБ, служителите на Вашата компания и Вие самите можете бързо и лесно да правите онлайн плащания, да пазарувате плащайки на ПОС терминали навсякъде по света, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина, да извършвате резервации онлайн, да ползвате рент-а-кар
 • Имате възможност да контролирате в реално време направените разходи с всяка издадена бизнес карта, от всяка точка на света, седем дни в седмицата –през BACB Online/ BACB Mobile
 • БЕЗ такса за издаване
 • БЕЗ такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • БЕЗ такса за плащания в интернет
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация
 • По Ваше желание можете да получите безплатно кредитната си карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност

Какво получавате

Удобство, сигурност, комфорт

Предимства

 • Без такса за издаване
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Без такса за плащания в интернет

За кого е подходяща

Тази карта е подходяща за всяко търговско дружество или едноличен търговец, както и за всички земеделски производители, които са регистрирани по съответния ред.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

Три години 

Параметри

 • Размер на кредитния лимит: от 500 до 100 000 лв.
 • До 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение
 • Възможност за абониране за SMS известия при всяка авторизация
 • Безплатни автоматично генерирани напомнящи SMS-и за дължими суми
 • 24-часово обслужване от картовия център на Борика
 • Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит

Необходими документи

 • Искане за издаване на кредитна карта на фирми – по образец
 • Копия от документ за самоличност на кредитоискателя/залогодателя
 • Удостоверение по чл. 87 за кредитоискателя
 • Документи, свързани с обезпечението:Депозит на юридическо лице:
  - Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Върху договора за депозит се учредява особен залог в ЦРОЗ)
  - Депозит на физическо лице: Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Договорът за депозит се заверява нотариално)
 • Актуално състояние – разпечатва се от Търговски регистър
 • Удостоверение от ОС за липса на подадени молби за несъстоятелност
 • Декларация за икономическа свързаност – по образец
 • Декларация за кредитна и междуфирмена задлъжнялост – по образец

Погасяване на задължения по кредитни карти:

Всеки клиент на БАКБ може да погаси задължението по кредитната си карта, възползвайки се от някоя от следните възможности:

 • Автоматично погасяване на минималната погасителна вноска или на цялата дължима сума от сметка в БАКБ (директен дебит)

БАКБ предлага автоматично погасяване на задълженията по кредитна карта, като клиентът сам избира в Искането за издаване на картата дали да се погасява минималната погасителна вноска (МПВ) или цялото задължение, отбелязани в месечното извлечение, на определената за погасяване дата. Клиентът може да се абонира за услугата и допълнително.
Автоматичното погасяване се инициира всеки месец на 5-о число, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден, като системата търси и съответно погасява разликата между дължимите суми, посочени в извлечението и вече погасените такива между 15-о число на предишния месец и 5-о число на текущия месец.

 • Чрез BACB Online/ BACB Mobile

Погасяване на задълженията по кредитна карта може да се осъществява през BACB Online/ BACB Mobile чрез:
- Бутон „Плащане по кредитна карта“ в меню „Карти" в BACB Online/ BACB Mobile. Клиентът има възможност за избор на МПВ, цялото задължение или друга сума;
- Превод от сметка на клиента в БАКБ на сума по избор чрез попълване на платежно нареждане. За улеснение, клиентът може да въведе шаблон, който впоследствие само да актуализира.

Клиентите могат да извършват транзакции във BACB Online/ BACB Mobile 24/7, като операциите се осчетоводяват в рамките на работното време на банката или в първия работен ден след това.

 • Превод от дебитна карта на банкомат

БАКБ предлага възможност за погасяване на задълженията по кредитна карта чрез превод от дебитна карта на всеки банкомат в страната, включен в системата на Борика. По този начин клиентите имат възможност да превеждат суми от своята разплащателна сметка с дебитна карта в БАКБ по кредитната си карта в банката.

От началния екран се избират последователно следните:
      „Други услуги“;
      “BPay”;
      „Код на търговец“ – въвежда се 11000 (това е кодът на БАКБ);
      „Идентификационен номер“ – въвежда се целият номер на картата- получател;
       Сума – въвежда се сумата на вноската;
       Клиентът потвърждава плащането;
       На екрана на банкомата се извежда информация за резултата от плащането (успешно/ неуспешно);
       Разпечатва се разписка с данни за транзакцията.

Тази услуга предоставя на клиентите удобство и независимост да погасяват задължението по кредитната си карта по всяко време, в цялата страна. БАКБ осчетоводява операциите в първия работен ден след това, съгласно вътрешните си правила за обработка на транзакциите.

 • Превод от друга банка

Погасяването на задължения по кредитна карта в БАКБ може да се извърши и с превод от друга банка. Клиентът трябва да преведе до датата на падежа МПВ или цялото задължение по сметката към кредитната карта. Средствата за погасяване трябва да са постъпили до 5-о число на месеца, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден.