media pic

Първата ти работа е да завършиш, а не да търсиш временни решения за плащане на семестриалните такси.

Студентският кредит по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) е гарантиран от държавата и е предназначен за целево финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план. Кредитът се отпуска без обезпечение и без анализ на платежоспособност.

И още:

Само сега, Студентски кредит по реда на ЗКСД е с лихва от 4,95%.

Със Студентският кредит на Българо-американска кредитна банка:

 • Можете да заплатите семестриалните си такси за обучение и/или да покриете издръжка на дете, ако станете родител по време на следването си
 • Ползвате гратисен период до изтичане на една година от завършване на обучението, в който не е нужно да погасявате каквато и да било сума по кредита
 • Не дължите заплащане на такси, комисионни или други разходи, непосредствено свързани с отпускането и управлението на кредита

Право да кандидатстват за получаване на Студентски кредит по реда на ЗКСД имат студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Имат българско гражданство, гражданство на друга членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария
 • Не са навършили 35 години
 • Обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, или на образователна и научна степен „доктор“ в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация, съгласно Закона за висшето образование
 • Нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен
 • Не са отстранени или не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Право на кредит за издръжка на дете възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителски права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

Годишен лихвен процент: 

4.95%

фиксиран лихвен процент

Валута: 

Лева

Максимален размер: 

 • На кредит за заплащане на такси за обучение – размерът на кредита се формира въз основа на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на студента/докторанта съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен
 • На кредит за издръжка – размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на студента/докторанта съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър

Кредитът се усвоява на етапи, както следва:

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на студента/докторанта, открита в БАКБ

Гратисен период:

 • Гратисният период е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата
 • По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихви по кредита
 • По време на гратисния период Банката начислява лихва върху усвоената част от кредита, която се капитализира годишно

Погасяване: 

на равни месечни погасителни вноски.

Погасяването на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителен план, който се изготвя към последния ден от гратисния период.

Срок за погасяване: 

до 10 години (120 месеца) след изтичане на гратисния период

БЕЗ такси и комисиони

Необходими документи за кандидатстване:

 • Искане за отпускане на кредит (по образец на Банката)
 • Копие на документ за самоличност
 • Документ, издаден от висшето училище или научна организация, удостоверяващ качеството на студент/докторант в редовна форма на обучение с право да се запише за следващ семестър
 • други документи, ако това се налага за изпълнение на законови изисквания

При кредит за издръжка, наред с изброените по-горе документи допълнително се предоставят следните документи:

 • Копие на акт за раждане, в който студентът/докторантът е посочен като родител, съответно копие на влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът докторантът е посочен като осиновител
 • Документ, издаден от висшето училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът/докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Видео чат

Свържете се с наш консултант