ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на ОТС сделка с акции на публичното дружество ХАСКОВО-ТАБАК АД

ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество ХАСКОВО-ТАБАК АД

ОТС сделката с акции на ХАСКОВО-ТАБАК АД (BSE: 4H9) е сключена при следните параметри:

Емитент: ХАСКОВО-ТАБАК АД

Емисия: BG11HAHABT16

Брой акции обект на сделката: 15,591

Цена за една акция: 0.10 лева

Обща стойност на сделката: 1 559,10 лева

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване на сделката: 09.11.2012 г. 16:38 часа

Дата на сетълмент: 13.11.2012 г.
ИП продавач: Българо-американска кредитна банка АД, за клиент
ИП купувач: СИС Секюритис, за клиент

Настоящата новина е публикувана на интернет страницата на посредника на 09.11.2012г. 16:41 часа