Решения за промяна в състава на Управителния съвет на БАКБ АД

Във връзка с депозирана от г-н Васил Стефанов Симов оставка и молба за освобождаването му от длъжност, Управителният съвет и Надзорният съвет на БАКБ взеха решения за освобождаването на г-н Васил Стефанов Симов от длъжност като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на БАКБ.

В изпълнение на горните решения и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за кредитните институции и Търговския закон, на 20.12.2021 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД подаде заявление до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за вписване на съответните промени в персоналния състав на Управителния съвет и лицата, овластени да представляват  БАКБ.

След вписване на горните обстоятелства и промени в състава на Управителния съвет и лицата, представляващи банката, БАКБ ще информира надлежно обществеността и КФН за извършените вписвания.

Уведомление