Вписване в Търговския регистър на промени в състава на Управителния съвет на БАКБ АД и промяна на начина на представляване на Банката

На 29.12.2021 г. по партидата на „Българо-американска кредитна банка“ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията бяха вписани следните обстоятелства:

  1. Освобождаване от длъжност на г-н Васил Стефанов Симов като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна банка“ АД
  2. Промени в начина на представляване на „Българо-американска кредитна банка“ АД

Считано от 29.12.2021 г. Управителният съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД се състои от четири члена, както следва:

  1. Г-н Илиан Петров Георгиев, Главен изпълнителен директор
  2. Г-н Александър Димитров Димитров, Изпълнителен директор
  3. Г-жа Лорета Иванова Григорова, Изпълнителен директор
  4. Г-жа Силвия Кирилова Кирилова, член на Управителния съвет

Считано от 29.12.2021 г. начинът на представляване на „Българо-американска кредитна банка“ АД е, както следва: „Българо-американска кредитна банка“ АД се представлява винаги заедно от всеки двама измежду Главния изпълнителен директор и Изпълнителните директори: Илиан Петров Георгиев - Главен изпълнителен директор; Александър Димитров Димитров - Изпълнителен директор; Лорета Иванова Григорова - Изпълнителен директор. 

Уведомление