1995 година

Българо-американска кредитна банка е учредена с решение на Учредителното събрание на акционерите.

Учредител на банката е Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е основан и регистриран в САЩ през 1991 г. по силата на американския Закон за подпомагане на източноевропейските демокрации от 1989 г. чрез Американската агенция за международно развитие (USAID), с цел подпомагане развитието на частния сектор в България.

1996 година

БАКБ е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд.

Първоначално банката получава ограничен банков лиценз от БНБ, който разрешава отпускане на кредити до размера на заемите и финансирането, предоставено от нейния акционер. Първите две програми за кредитиране, осъществени от банката, са предназначени за клиенти – малки и средни предприятия и клиенти от туристическия сектор.

1998 година

БАКБ получава пълен банков лиценз за кредитиране и предоставяне на голям брой други банкови услуги, с изключение на услуги по кредитни карти, сейфове и инвестиционно посредничество.

1999 година

Банката създава първата програма за кредитиране, която предоставя ипотечни кредити на частни лица.

2002 година

БАКБ стартира програма за кредитиране, чрез която предоставя кредити на строителни предприемачи.

През същата година получава лиценз за инвестиционен посредник и става член на Централния депозитар и на Българската фондова борса.

2006 година

Мажоритарният към този момент акционер на БАКБ – БАИФ, продава около 30% от капитала на банката чрез вторично публично предлагане на акции, осъществено на Българска фондова борса – София АД. Вследствие на това, БАКБ става публично дружество, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар – Българска фондова борса – София АД.

Впоследствие, БАИФ намалява участието си в банката до 53.89% чрез продажби на акции на регулиран пазар – Българска фондова борса – София АД.

2008 година

Алайд Айриш Банкс п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c., Ireland) придобива 49.99% от акциите с право на глас от капитала, а акционерното участие на БАИФ е намалено до 3.89%.

Впоследствие БАИФ прехвърля и остатъчния си дял от 3.89% на фондация „Америка за България”.

2009 година

Банковият лиценз на БАКБ е актуализиран. Той включва всички банкови услуги по Закона за кредитните институции, с изключение на издаване и извършване на платежни операции чрез банкови платежни карти, отдаване под наем на сейфове и издаване на електронни пари.

Банката и изцяло дъщерното й дружество „Капитал Директ” ЕАД учредяват акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти „Имоти Директ” АДСИЦ.

2010 година

Комисията за финансов надзор (КФН) издава лиценз на „Имоти Директ” АДСИЦ за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти.

Kъм 30 юни 2011 г. основният капитал на дружеството е в размер на 21 000 000 лева и е разпределен в 2 100 000 акции с номинална стойност 10 лева всяка.

2011 година

Алайд Айриш Банкс п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c., Ireland) продава собствените си 6 311 100 акции, представляващи 49.99% от капитала на БАКБ, на „СИЕСАЙЕФ” АД (www.csif.bg).

„СИЕСАЙЕФ” АД е частно инвестиционно дружество, чиито акционери са г-жа Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум”.

„СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България, както и в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката и земеделието.

2012 година

Банковият лиценз на БАКБ е допълнен с услуги по извършване на платежни операции чрез банкови платежни карти, отдаване под наем на сейфове и издаване на електронни пари. С това БАКБ придобива пълен лиценз за предоставяне на всички банкови услуги, предвидени в Закона за кредитните институции.

2013 година

БАКБ представя първата и единствена в България Виртуална банка BACB Plus. Високотехнологичната платформа предлага на бизнес и индивидуалните клиенти уникални възможности за напълно дистанционно интернет банкиране и управление на финансите на съвременно технологично ниво.