През 2014г. България и САЩ сключват междуправителствено Споразумение в сила от 01.07.2014г. за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Законът цели да даде възможност на американските данъчни власти да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина.

Споразумението задължава банките в страната стриктно да спазват разпоредбите на FATCA, както и да се регистрират в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) като участващи финансови институции и да придобият идентификационен номер (GIIN - Global Intermediary Identification Number). БАКБ АД е регистрирана в IRS като финансова институция, която ще спазва FATCA (“Registered Deemed-Compliant Financial Institution“) и има присъден GIIN: DG4L8E.99999.SL.100.

На заседание на Министерски съвет от 17.06.2015 г., Правителството на България одобри Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изготвена съвместно от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Съвета на Европа, с което България прие да прилага специално разработения от ОИСР Глобален стандарт за обмяна на информация (CRS - Common Reporting Standard), осигуряващ  прозрачност между държавите по отношение на сметки и активи на лица, за които се подава информация.

На 16.12.2014 г. в Официален вестник на ЕС е публикувана Директива 2014/107/ЕС (DAC 2), за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на административното сътрудничество и задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, с което се разшири обхватът на обмена на информация между държавите – членки на ЕС, включително по отношение на определените финансови сметки, които са поддържани от финансовите институции, доходите, които са генерирани от съответната сметка и наличността на сметката.

По силата на цитираните документи и в изпълнение на изискванията на Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс /ДОПК/ БАКБ АД събира и предоставя на данъчните органи финансова информация за целите на автоматичния обмен в областта на данъчното облагане.

С настоящето БАКБ уведомява своите клиенти, че стриктно ще проверява и идентифицира дали клиент на Банката попада в обхвата на цитираните документи и за такива клиенти БАКБ надлежно ще предоставя веднъж годишно информация на НАП относно техни лични данни, салда по сметките им към края на годината, получения лихвен доход пред годината, както и всякаква друга информация, изискуема за целите на автоматичния обмен.