media pic

Кредитополучатели: 

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП

Цел на кредита:

за изпълнение на инвестиционни проекти одобрени по европейски програми

Валута: 

лева/евро

Отпускане: 

еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база):

по договаряне

Такси и комисиони: 

Всички такси и комисионни са съгласно тарифата на банката