media pic

Кредитополучатели: 

земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, еднолични търговци с основна дейност – земеделие

Цел на кредита: 

оборотни средства

Валута: 

лева

Минимален размер: 

20 000 лв.

Максимален размер: 

750 000 лв.

Гратисен период: 

няма

Лихвен процент (на годишна база):

Фиксирана лихва 4,50% годишно

Такси и комисиони:

  • Такса за разглеждане: 0,1% от разрешения лимит (минимум 100 лв.)
  • Такса за управление: 1% – начислява се върху максималния одобрен