Банковата гаранция е поет от банката-издател неотменяем ангажимент да заплати определена сума в полза на бенефициента по гаранцията, при неизпълнение на поет ангажимент от страна на наредителя по гаранцията и при спазване на посочените в гаранцията условия.

Банката оказва професионални и консултантски услуги за клиентите си във връзка с гаранциите.

Видове банкови гаранции, издавани от БАКБ АД:

  • за плащане
  • за участие в търг/процедура
  • за добро изпълнение
  • за авансово плащане
  • за гаранционно обслужване
  • за митнически цели
  • други в зависимост от изискванията на клиента

Валута:

лева, евро, щатски долари

Издаване: 

Банкова гаранция се издава след окончателно съгласуване с клиента-наредител на вида и текста на банковата гаранция и оформяне на обезпечение по сделката, приемливо за банката.

Авизиране: 

Банката авизира получените в полза на своите клиенти банкови гаранции, като при необходимост предоставя професионално консултиране по съответната сделка.

Такси и комисиони: 

Съгласно Тарифата на банката