Документарното инкасо представлява изпращане на документи от банката на продавача до банката на купувача, като документите се предоставят на купувача срещу извършване на плащане или акцептиране, освен ако в условията на документарното инкасо не е упоменато друго.

Документарното инкасо се използва основно при външнотърговски сделки при наличие на голямо доверие между страните по сделката.

Банката оказва професионални и консултантски услуги за клиентите си във връзка с документарните инкаса.

Валута:

лева, евро, щатски долари

Такси и комисиони: 

Съгласно Тарифата на банката