media pic

Банката извършва вътрешнобанкови и междубанкови преводи и плащания в лева по нареждане на своите клиенти.

 • Вътрешнобанкови преводи – изпълняват се в рамките на деня, в който са депозирани в банката
 • Междубанковите преводи се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС

Преводи през БИСЕРА

Срок за приемане и изпълнение - небюджетен кредитен превод:

 • Платежни нареждания получени до 15ч. на хартиен носител в офис на банката се изпълняват в същия работен ден
 • Платежни нареждания получени след 15ч. на хартиен носител в офис на банката се изпълняват на следващ работен ден
 • Платежни нареждания получени до 17.45ч. през виртуална банка се изпълняват в същия работен ден

Срок за приемане и изпълнение  на плащания към бюджета:

 • Платежни нареждания към бюджета, получени до 15ч. се изпълняват в същия работен ден

 • Платежни нареждания към бюджета, получени след 15ч се изпълняват съгласно графика по-долу  и  се получават на следващия работен ден по сметката на бенефициента

 • Ако моментът на получаване на платежно нареждане не е работен ден за банката, то се счита за получено на първия следващ работен ден за банката

График за изпълнение на преводи, излъчени през БИСЕРА: 

 • Преводи, изпратени през Виртуална Банка:
Нареждане на превод Получаване 
в 10 часа
Получаване 
в 13.30 часа
Получаване 
в 16 часа
Получаване 
в 10 часа на 
следващия 
работен ден
До 9 часа X
От 9 до 12 часа X
От 12 до 15 часа X
След 15 часа X
 • Преводи, депозирани на гише
Нареждане на превод Получаване 
в 13.30 часа
Получаване 
в 16 часа
Получаване 
в 10 часа на 
следващия 
работен ден
Получаване 
в 13.30 часа на 
следващия 
работен ден
До 11 часа X
От 11 до 14 часа X
От 14 до 16 часа X
След 16 часа X


Преводи през РИНГС

 • Изпълняват се в реално време в рамките на 1 час от момента на приемане на платежното нареждане
 • Изпълняват се в зависимост от желанието на клиента без ограничение в сумата и при изрично посочване в платежното нареждане за изпълнение през РИНГС
 • Изпълняват се задължително за всички плащания равни на и над BGN 100.000

Срок за приемане и изпълнение:

 • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
 • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден 
 • Ако моментът на получаване на платежно нареждане не е работен ден за банката, то се счита за получено на първия следващ работен ден за банката.