media pic

С услугата "Масови плащания", БАКБ Ви предоставя възможност да извършвате разплащания с едно платежно нареждане от Вашата корпоративна сметка към множество получатели или към няколко сметки на един и същи получател.

Можете да извършвате масови плащания:

  • За изплащане на трудовите възнаграждения на Вашите служители или комисиони,  хонорари и други възнаграждения към физически лица, които не са в трудови правоотношения с Вас
  • За плащания към НОИ, НАП
  • За изплащане на данъци, глоби, такси и други
  • За изплащане на дължими суми към Ваши доставчици и партньори или други кредитни преводи
     

Масовите плащания чрез сборен файл пестят от Вашето време и Ви осигуряват гарантирана сигурност и удобства.

Масовите плащания се извършват чрез изпращане и обработване на сборен файл с данни за всеки единичен превод (банкова сметка, банков код, сума за изплащане и други) и подаване на сборен платежен документ за превод на общата сума. Те се обработват само в български левове и във всеки отделен файл може да има само една сметка на наредителя.

Файл за масови плащания

За извършване на масовите плащания е необходимо да подадете в БАКБ файл за масови плащания по зададен от банката формат.

  • За изготвянето му е препоръчително да се обърнете към фирмата, обслужваща Вашата счетоводна програма
  • Фирми, които не ползват специализиран счетоводен софтуер, могат да ползват за улеснение подготвения от БАКБ файл, във формат MS Excel, служещ като база за въвеждане на необходимите данни за служителите

Файлът с масовите плащания може да се изпрати в БАКБ:

  • Дистанционно чрез Виртуалната банка BACB Plus
  • Да се предаде на електронен носител в обслужващия банков офис

БАКБ обработва нарежданията за преводите в рамките на същия работен ден, в който е подадено нареждането, ако платежните нареждания са получени в банката до 15:00 часа и ако са спазени техническите изисквания за изготвяне на файла за масово плащане.