media pic

Преводи през БИСЕРА:  

Платежни нареждания за кредитен превод

Сметките на клиентите се заверяват при получаването на превода през деня до 18.00 часа

Платежни нареждания от бюджета

Сметките на клиентите се заверяват в зависимост от установените часове за извършване на сетълмент на системата БИСЕРА – в 10 часа, в 13.30 часа и в 16 часа.

Преводи през РИНГС: 

сметките на клиентите се заверяват в момента на получаване на средствата в банката;

Такси и комисиони: 

без такси и комисиони за получателите