Документарен акредитив

Описание:  Документарният акредитив е поет неотменяем ангажимент на банката-издател на акредитива да извърши плащане в полза на бенефициента по акредитива, при стриктно спазване и изпълнение на поставените в акредитива условия и срокове, и представяне на изискваните документи съгласно условията на акредитива. Банката оказва професионални и консултантски услуги за клиентите си във връзка с акредитивите.

Предимства:

  • Акредитивът е една от най-широко използваните форми за разплащане при международни търговски сделки, както и такива в страната. Особено подходящ е да се използва при контрагенти, които не се познават добре;
  • Акредитивът дава сигурност на купувача, че ще получи стоката и че плащането ще се извърши след изпълнение от страна на продавача на поставените условия и срокове, и представяне на изискваните документи съгласно акредитива;
  • Акредитивът дава сигурност на продавача, че ще получи плащане при изпълнение на поставените в акредитива условия и срокове, и представяне на изискваните документи съгласно акредитива;
  • Акредитивът минимизира риска от едностранно анулиране на търговската сделка;
  • Акредитивът дава сигурност за извършване на плащане при представяне на редовни документи по акредитива и в случай на неплатежоспособност на наредителя (купувача);

Валута: лева, евро, щатски долари

Издаване: Акредитив се издава след окончателно съгласуване с клиента-наредител на акредитивните условия и оформяне на обезпечение по сделката, приемливо за банката.

Авизиране: Банката авизира получените в полза на своите клиенти акредитиви, като при необходимост предоставя професионално консултиране по съответната сделка;

Такси и комисиони: Съгласно Тарифата на банката

Други: Ако акредитивът е за сума с равностойност на и над 30 000лв. и към банка извън Европейското икономическо пространство се изисква попълване от наредителя на Декларация по Наредба №28 на БНБ

Документи