Онлайн депозит

Виж повече

Видео чат

Срок: 3, 6, 12 и 24 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 1 000 валутни единици

Максимална сума: 500 000 валутни единици

Как: Чрез превод от Ваша лична сметка като физическо лице-титуляр в българска банка или друга банка в страна-членка на ЕС, в срок от 15 календарни дни.

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
  • 3 месеца 
0.20 0.20 0.20
  • 6 месеца
0.30 0.30 0.25
  • 12 месеца
0.40 0.40 0.30
  • 24 месеца
0.50 0.50

Описание: Онлайн депозитът се предлага за нови клиенти на БАКБ – български граждани или граждани с постоянно пребиваване в България, които нямат и не са имали сметки в Банката или които са имали само онлайн депозити към момента на подаване на нова заявка за такъв. Депозитът се захранва чрез превод от сметка на Депозанта в банка в България, страна-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Захранването се извършва в срок от 15 календарни дни след получаване на уведомление от Банката до Депозанта за IBAN номера на депозитната му сметка.

Сигурност: Онлайн депозитите в общ размер до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация вижте тук.

Къде и как може да се открие: Онлайн депозитът се открива дистанционно чрез подаване на заявка през сайта на БАКБ https://deposit.bacb.bg, а при наличие на вече открит Онлайн депозит - през онлайн платформата на БАКБ, след извършена регистрация от страна на Депозанта.

Олихвяване: Онлайн депозитът се олихвява на датата на падеж или на датата на предсрочното му прекратяване. Лихвата се капитализира към главницата на депозита.

Управление:   Депозантът получава достъп и може да управлява своите Онлайн депозити през платформата за интернет банкиране на Банката. С Онлайн депозита могат да се извършват и операции на гишетата на Банката, след надлежна идентификация на Депозанта.

Довнасяне и теглене на суми: Довнасяне или теглене на суми през срока на Онлайн депозита се считат за нарушаване на условията на депозита и водят до олихвяване с процента за предсрочно прекратяване.

На падежа: Онлайн депозитът автоматично се подновява като Стандартен срочен депозит за същите срок и валута. Към него се прилага съответният лихвеният процент за Стандартни депозити, валиден към датата на подновяване. Депозантът може да заяви трансформиране на депозита в друг вид или да поиска закриване и връщане на средствата.

Предсрочно прекратяване: При предсрочно прекратяване на Онлайн депозита се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни на престой.При дистанционно прекратяване на Онлайн депозита, Банката превежда салдото от депозитната сметка към сметка на Депозанта, от която е получено първото захранване на Онлайн депозита

Такси: Входящите преводи за захранване на депозита са без комисионна. При закриване на депозит с превод на средства към друга банка, таксите и комисионните за превода се удържат от сумата на превода. Ако преводът е във валута, същият се изпълнява с вальор два работни дни и опция за разноските BEN.

Документи