media pic
Сметката се използва за набиране на капитал за учредяване на търговско дружество. Внесеният капитал се блокира до представяне на регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

Валута: 

лева

Откриване: 

На гишетата на банката, след представяне на следните документи:

  • Учредителен акт или Протокол за учредяване
  • Декларация за действителните собственици на капитала
  • Устав или Дружествен договор
  • Копия на документи за самоличност на представляващите лица, пълномощниците (ако има такива)и действителните собственици на капитала
  • Нотариално заверено пълномощно, ако сметката се открива от пълномощник

Олихвяване:

Сметката е безлихвена