рекламна визия
  • Извършване по всяко време на касови операции, свързани с внасяне и теглене на суми в брой
  • Получаване/нареждане на преводи в страната и чужбина
  • Разпореждане със средствата по сметката във всеки офис на банката, както и през каналите за дистанционно банкиране на банката

Валута: 

лева, евро, щатски долари

Минимална сума: 

10 BGN/EUR/USD

Откриване: 

На гишетата на банката, след представяне на изискуемите документи и сключване на Рамков договор, а за съществуващи клиенти и през каналите за дистанционно банкиране.

Изискуеми документи за откриване на разплащателна сметка:

  • Извадка от Търговския Регистър, а за юридическите лица, които нямат регистрация в Търговския Регистър – удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди откриването на сметката
  • Устав или Дружествен договор
  • Декларация за действителните собственици на капитала
  • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно
  • Копия на документите за самоличност на представляващите, пълномощниците и действителните собственици на капитала

В случай, че някои от изискуемите документи са издадени в чужбина, следва да бъдат придружени с апостил или легализация, както и да са преведени на български език от заклет, сертифициран преводач (със заверка на МВР).

Банката си запазва правото да поиска и допълнителни документи преди установяване на търговски и професионални отношения с клиента.

За чуждестранни юридически лица, регистрирани в офшорни зони, както и за местни юридически лица, чиито мажоритарен собственик е чуждестранно юридическо лице, регистрирано в офшорна зона, се изискват допълнителни документи, описани тук

Лихвени проценти:

1. Разплащателни сметки

BGN USD EUR
0.005% 0.005% 0.005%


Олихвяване:

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие с лихвените проценти, посочени в Лихвения бюлетин на банката.

2. Разплащателни сметки със стъпаловидно олихвяване 

Салдо в края на деня: BGN USD EUR
до 50 000.00 0.10% 0.10% 0.10%
50 000.01 - 200 000.00 0.13% 0.13% 0.13%
200 000.01- 500 000.00 0.16% 0.16% 0.16%
над 500 000.01 0.20% 0.20% 0.20%

Олихвяване:

Сметките се олихвяват в края на всяко тримесечие. Прилага се и за новооткрити разплащателни сметки на частни съдебни изпълнители, предприятия в ликвидация, предприятия в несъстоятелност и институции под особен надзор.