рекламна визия

Предимства:

  • Извършване по всяко време на касови операции, свързани с внасяне и теглене на суми в брой
  • Получаване/нареждане на преводи в страната и чужбина
  • Получаване на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка
  • Извършване на различни видове комунални плащания
  • Разпореждане със средствата по сметката във всеки офис на банката, както и през каналите за отдалечено банкиране на банката

Валута:

лева, евро, щатски долари

Минимална сума:

5 BGN/EUR/USD

Откриване:

На гишетата на банката, след представяне на изискуемите документи и сключване на Рамков договор, а за съществуващи клиенти – и през каналите за дистанционно банкиране. 

Изискуеми документи за откриване на разплащателна сметка:

  • Документ за самоличност на физическото лице-титуляр на сметката
  • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника. В случай, че пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да бъде придружено с апостил или легализация, както и да е преведено на български език от заклет, сертифициран преводач

Лихвени проценти:

BGN USD EUR
0.005% 0.005% 0.005%

Олихвяване:

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие с лихвените проценти, посочени в Лихвения бюлетин на банката.