рекламна визия

Предимства:

 • Извършване по всяко време, при по-ниски такси, на следните основни операции в лева на територията на Република България, като:
  • Внасяне на средства по платежна сметка
  • Теглене на пари в брой от платежната сметка от гише или терминално устройство ATM през работното време на Банката или извън него
  • Изпълнение на следните платежни операции
   а) директни дебити
   б) платежни операции, извършвани чрез платежна карта, вкл. плащания чрез дистанционните канали за банкиране на Банката
   в) кредитни преводи в лева през БИСЕРА, вкл. нареждания за периодични преводи, на терминални устройства ATM и ПОС и на гишета, както и чрез дистанционните канали за банкиране на Банката
  • В случай, че клиентът е декларирал, че по платежна сметка за основни операции ще получава средства, произтичащи от категории, описани в чл.120а от ЗПУПС  (трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти), някои операции са освободени от такси (конкретно са описани чл. 120а от ЗПУПС и в Тарифата на Банката за ФЛ).
  • Извършване и на всякакви други платежни операции при стандартните такси съгласно Тарифата на Банката

Валута: 

лева

Минимална сума: 

5 BGN

Откриване: 

На гишетата на банката след представяне на изискуемите документи и сключване на Рамков договор за откриване и обслужване на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги на физически лица - потребители. Платежна сметка за основни операции може да открие само местно и чуждестранно физическо лице, пребиваващо законно в ЕС. В това число влизат физически лица без постоянен адрес, търсещи международна закрила, и физически лица, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да бъдат експулсирани по правни или фактически причини.

Покупката на допълнителни услуги и продукти на банката не е задължително условие за ползване на услугата Платежна сметка за основни операции.

При депозирано искане за откриване на платежна сметка за основни операции, банката трябва да открие сметката или да откаже откриването й не по-късно от 10 дни след получаването на всички необходими документи. 2

Изискуеми документи за откриване на платежна сметка за основни операции:

 • Заявление за откриване на платежна сметка за основни операции. В зависимост от декларираното в него се изискват и други допълнителни документи, описани в Заявлението
 • Документ за самоличност на физическото лице-титуляр на сметката
 • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника. В случай че пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да бъде придружено с апостил или легализация по съответния ред, както и да е преведено на български език от заклет сертифициран преводач (с нотариална заверка на подписа на преводача)
 • Други документи, удостоверяващи законно пребиваване на територията на Европейски съюз за граждани на трети държави, получили разрешение за пребиваване в ЕС, лица, търсещи убежище и други категории лица

Банката има право да откаже откриването на такава сметка в следните случаи:

 • Потребителят вече притежава платежна сметка за основни операции, водена от БАКБ АД или от друга банка на територията на Р България
 • Потребителят вече притежава повече от една платежна сметка, чрез която може да използва услугите, предоставяни по платежна сметка за основни операции, изброени по-горе, освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита
 • Откриването на сметката би довело да нарушаване на законови разпоредби относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма

Банката може едностранно да прекрати рамковия договор и да закрие платежната сметка за основни операции, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

 • Потребителят умишлено е използвал сметката за незаконни цели
 • В продължение на повече от 24 последователни месеца по сметката не е осъществена платежна операция
 • Потребителят е предоставил невярна информация при откриване/ползване сметката
 • Потребителят вече не пребивава законно в ЕС
 • Потребителят впоследствие е открил в банка друга платежна сметка за основни операции или има повече от една платежна сметка, чрез която може да извършва услугите по сметка за основни операции
 • Потребителят нарушава условията на рамковия договор и Общите условия на Банката

Лихвени проценти:

BGN
0.005

Олихвяване: 

Сметката се олихвява в края на всяко календарно тримесечие с лихвения процент за разплащателни левови сметки, посочен в Лихвения бюлетин на банката.

Такси и комисионни: 

Такси по Платежна сметка за основни операции