Сметката се използва основно при покупко-продажба на недвижим имот и гарантира еднакво добре интересите на двете страни по сделката – купувач и продавач. Усвояването на средствата при този вид сметка се извършва обикновено срещу представяне на нотариален акт и удостоверение за липса на тежести върху имота, обект на покупко-продажбата.

Предимства:

  • Възможност за предварително поставяне на условия, при изпълнението на които да се усвояват средствата по сметката
  • Банката като независим арбитър следи за стриктното спазване на поставените условия за разпореждане със средствата по сметката
  • Сигурност при изпълнение на операциите по сметката

Валута: 

лева, евро, щатски долари

Откриване: 

На гишетата на банката след представяне на изискуемите документи.

Изискуеми документи за откриване:

  • Документи за самоличност на физическите лица – страни по Специалната сметка
    Ако някоя от страните е юридическо лице, се изисква да представи документи като при откриване на разплащателна сметка
  • Договор между купувача и продавача (може и предварителен)

Олихвяване:

безлихвени