media pic

Предимства:

  • Открива се на името на няколко лица, които могат да се разпореждат със средствата по сметката заедно или поотделно (дефинира се при откриване на сметката)
  • Извършване на касови и безналични операции
  • Получаване/нареждане на преводи в страната и чужбина
  • Разпореждане със средствата по сметката във всеки офис на банката, както и през каналите за дистанционно банкиране на банката

Валута: 

лева, евро, щатски долари

Минимална сума:

5 BGN/EUR/USD

Откриване:

На гишетата на банката, след представяне на изискуемите документи и сключване на Рамков договор.

Изискуеми документи за откриване на разплащателна сметка: 

Документ за самоличност на съвместните титуляри на сметката.

Лихвени проценти:

BGN USD EUR
0.005% 0.005% 0.005%

Олихвяване:

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие с лихвените проценти, посочени в Лихвения бюлетин на банката.