Револвиращ потребителски кредит

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване 

Хубавите неща са с малки проценти!

Годишен лихвен процент

3,95% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
5,05% за кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.

*Лихвеният процент е променлив, формиран от Основен лихвен процент на БНБ (ОЛП) плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата по сметка в Банката и ползване на кредитна карта/ откриване на депозит „Всичко е точно“. 

Допълнително, БАКБ Ви дава възможност за отстъпка от посочените лихвени проценти, в размер на 0.50%, при сключване на застраховка „Защитена вноска“.

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.95%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.05%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

С Револвиращ потребителски кредит от БАКБ Вие може да финансирате покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди или текущи битови задължения, ремонт на Вашето жилище или автомобил, да направите изненада за любим човек, да посетите мечтаната от Вас дестинация или просто да сбъднете някоя Ваша мечта!
Всеки нов кредитополучател получава и БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Минимален размер: 15 000 лева

Максимален размер: 60 000 лева

Максимален срок на кредита: до 5 години (60 месеца)

Обезпечение: залог на вземания за работна заплата

Погасяване:

  • с месечни анюитетни вноски  или
  • с намаляващи месечни вноски

Възможност за револвиране:

След първоначалното еднократно усвояване на кредита, БАКБ дава възможност за последващо многократно усвояване на погасената главница до първоначалния размер на кредита при изпълнение на определени условия

  • Общ брой револвирания – до 5 пъти за целия срок на Договора за кредит;
  • Отправяне на искане за револвиране – след изтичане на 12 месеца от всяко усвояване (първоначално или последващо);
  • Размер на исканите за револвиране суми – по-малки или равни на размера на погасената до момента на заявяването главница по кредита;
  • Нов срок за погасяване на кредита при револвиране – равен на първоначално договорения.

Такси и комисиони:

  • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
  • Еднократна такса за проучване и одобрение – 1,25% от размера на одобрения кредит, минимум 125 лв.
  • Годишна такса за обслужване на кредитна карта VISA Classic – 35 лв. /когато е приложимо/.
  • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 4,67%, изчислен за кредит с обезпечение превод на работна заплата в размер 40 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 3,95% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв., откриване на депозит „Всичко е точно“, еднократна такса за проучване и одобрение 500 лв., 2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита и депозит „Всичко е точно“ и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита и депозит „Всичко е точно“ с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.
Брой месечни вноски: 60
Месечна анюитетна вноска: 735,76 лв. 
Обща сума за връщане: 44 768,02 лв. 
Общи разходи по кредита: 4 768,02 лв. 

Документи