FATCA

През 2014г. България и САЩ сключват междуправителствено Споразумение в сила от 01.07.2014г. за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Законът цели да даде възможност на американските данъчни власти да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина.

Споразумението задължава банките в страната стриктно да спазват разпоредбите на FATCA, както и да се регистрират в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) като участващи финансови институции и да придобият идентификационен номер (GIIN - Global Intermediary Identification Number). БАКБ АД е регистрирана в IRS като финансова институция, която ще спазва FATCA (“Registered Deemed-Compliant Financial Institution“) и има присъден GIIN: DG4L8E.99999.SL.100.

В изпълнение на задълженията си по FATCA, с настоящото БАКБ уведомява своите клиенти, че стриктно ще проверява и идентифицира дали клиент на Банката попада в обхвата на FATCA и за такива клиенти БАКБ надлежно за целите на FATCA ще предоставя веднъж годишно информация на НАП относно техни лични данни, салда по сметките им към края на годината, получения лихвен доход пред годината, както и всякаква друга информация, изискуема за целите на FATCA.