Земеделски кредит срещу директни плащания

Кредитополучатели: земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, еднолични търговци с основна дейност – земеделие

Цел на кредита: оборотни средства

Валута: лева

Минимален размер: 20 000 лв.

Максимален размер: 750 000 лв.

Гратисен период: няма

Лихвен процент (на годишна база): Фиксирана лихва 4,50% годишно

Такси и комисиони:

  • Такса за разглеждане: 0,1% от разрешения лимит (минимум 100 лв.)
  • Такса за управление: 1% – начислява се върху максималния одобрен