Вие искате да повишите конкурентоспособността на Вашия бизнес?
Искате да усъвършенствате и повишите качеството на предлаганите от Вас продукти?
Да повишите производствените си мощности, като същевременно намалите производствените си разходи?

Цел на кредита: 

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

Самоучастие:

минимум 25% от договорната цена без ДДС.

Кредитополучатели: 

Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: 

лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 30 000 лв. (равностойността във валута)
  • Максимален размер до 500 000 лв. (равностойността във валута)

Срок на кредита:

до 48 месеца.

Гратисен период: 

до 6 месеца.

Лихвен процент: 

LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: 

На месечни анюитетни, намаляващи вноски по главницата или съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с реалните парични потоци на кредитоискателя.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, залог на оборудването предмет на финансиране, застраховани в полза на банкатa
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% (от размера на депозита)
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.