media pic
Искате да разширите бизнеса си като закупите собствено помещение?
Искате да подобрите материалната база на Вашия бизнес?
Искате да намалите разходите си за поддръжка?
Искате да създадете по-ефективни условия за работа?

Цел на кредита: 

Покупка, строеж или ремонт на бизнес/производствени помещения.

Самоучастие:

25% от стойността на инвестицията без ДДС.

Кредитополучатели: 

Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: 

лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 50 000 лв. (равностойността във валута)
  • Максимален размер до 750 000 лв. (равностойността във валута)

Срок на кредита:

до 84 месеца.

Гратисен период: 

до 9 месеца.

Лихвен процент: 

LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: 

На месечни анюитетни, намаляващи вноски по главницата или съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с реалните парични потоци на кредитоискателя.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, включително правото на строеж и/или земя, застрахован в полза на банката
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.