media pic
Имате възможност да закупите материали и стоки в количества, по-големи от предвидените, а не Ви достигат средства?
Нуждаете се от допълнителни средства, за да посрещнете извънредно възникнали разходи?
Дейността Ви е със сезонен характер, а Вие искате да осигурите нормалното функциониране на Вашия бизнес през цялата година? 

Цел на кредита: 

Покриване на увеличени нужди от оборотни средства.

Кредитополучатели: 

Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: 

лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 30 000 лв. (равностойността във валута)
  • Максимален размер до 750 000 лв. (равностойността във валута)

Срок на кредита: 

до 60 месеца.

Гратисен период: 

до 3 месеца.

Лихвен процент: 

LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: 

На месечни анюитетни или равни вноски по главницата.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, включително правото на строеж и/или земя, застрахован в полза на банката
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.