media pic
Искате да развиете Вашето стопанство?
Искате да не зависите от арендатори?
Искате гъвкави условия по кредита и опростени изисквания за обезпеченост?

Цел на кредита: 

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя.

Кредитополучатели: 

Кредитополучателите са земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с основна дейност – земеделие.

Валута: 

лева, евро

Размер на финансиране: 

до 70% от стойността, отразена в нотариалн/ия/ите акт/ове и/или предварителни договори за закупуваната земеделска земя, но не повече от приетите от банката стандартизирани оценки за съответния регион или пазарна оценка.

Минимален размер: 

50 000 лв. (равностойността във валута).

Максимален размер: 

до 500 000 лв. (равностойността във валута).

Срок на кредита: 

до 60 месеца.

Лихвен процент: 

LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване:

  • Лихва: Ежемесечно на датата на дължимо плащане
  • Главница: Кредитоискателят погасява дължимата годишна главница чрез три(3) равни последователни погасителни вноски

Обезпечение: 

Ипотека върху закупуваната земеделска земя (от първа до десета категория) със средствата от кредита.
За индивидуални имоти или група от съседни имоти под 50 дка цената се определя съгласно Приложение с приети от банката стандартизирани оценки за съответния регион.

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.