media pic
Искате да развиете Вашето стопанство?
Искате да не зависите от арендатори?
Искате гъвкави условия по кредита?

Цел на кредита: 

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя.

Кредитополучатели: 

Кредитополучателите са земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност – земеделие.

Валута: 

лева, евро

Размер на финансиране: 

До 100% от покупната цена отразена в предварителен/и договор/и при предоставяне на приемливо обезпечение различно от земята цел на покупка, но не повече от приетите от банката стандартизирани оценки за съответния регион или пазарна оценка.

Минимален размер: 

50 000 лв. (равностойността във валута).

Максимален размер: 

до 2,5 пъти стойността на първоначално одобреният размер, но не повече от 500 000 лв. (равностойността във валута)

Срок на кредита: 

до 60 месеца.

Лихвен процент: 

LEONIA Plus/ EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване:

  • Лихва: Ежемесечно на датата на дължимо плащане
  • Главница: Кредитоискателят погасява дължимата годишна главница чрез 3 (три) равни последователни погасителни вноски

Обезпечение:

Ипотека върху собствена земеделска земя (от първа до десета категория) и/или други приемливи от банката недвижими имоти.
За индивидуални имоти или група от съседни имоти под 50 дка цената се определя съгласно Приложение с приети от банката стандартизирани оценки за съответния регион.

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.